NatuurdroneNetwerk

Maaislachtoffers voorkomen
Natuurinclusief werken
Robuuste natuur
Biodiversiteit
Nesten zoeken
Reekalveren redden
Het oog voor de natuur

Icoon: Natuurdrone redt reeën

Deze website is ontstaan uit het voorkomen van slachtoffers van werkzaamheden in het landschap. Het motto waar we naar opereren is:

Natuurbeheer is zo veelomvattend dat we elkaar hard nodig hebben voor een effectiever natuurbeheer.

In 2009 ontstond het idee om reekalveren vanuit de lucht waar te nemen. In 2012 kwamen de eerste berichten dat dit werkt. In 2017 ontwikkelde Kenniscentrum Reeën "Natuurdrones op de Kaart".

Om de natuurdrones en de kennis een eigen plek te geven is in november 2021 de website NatuurdroneNetwerk.nl ontstaan.

Jaarlijks worden ontelbare dieren slachtoffer van werkzaamheden in het buitengebied waaronder reekalfjes, hazen, vogels en hun nesten. Er is een wettelijke zorgplicht om inheemse dieren en planten te beschermen. Ook voor die soorten waarvoor geen specifiek beschermingsregime is. Dat vraagt om natuurinclusief beheren.

Slachtoffers zijn te voorkomen door vooraf de percelen af te zoeken en beschermende maatregelen te nemen zoals de dieren in veiligheid te brengen. Dat afzoeken vraagt tijd en gaat lang niet altijd goed. Wij werken daarom met een drone voorzien van een warmtesensor, de natuurdrone. De natuurdrone vliegt systematisch over het perceel en spoort warme plekken op. Mensen worden daarna naar de hotspots geleid om de dieren in veiligheid te brengen. Dat werkt prima onder de voorwaarden dat je de kennis, mensen en middelen hebt. Daarom faciliteren we piloten, waarnemers, veiligstellers en instructeurs dit te organiseren. Natuurdronenetwerk Nederland is een pool van kennis en ervaring.

Onze aanpak is het om mensen die belangstelling voor dit werk hebben, te helpen om zelf een natuurdrone-team op te zetten. Al onze ervaring, kennis en werkwijzen stellen we hiervoor beschikbaar. Van detectietechniek en kennis over fauna tot het aanvragen voor subsidie bij de provincie voor de aanschaf van een drone met warmtebeeld. Daarvoor doen wij graag een beroep op jouw kennis en ervaring. Om daarmee de kennis verder te ontwikkelen en zo in heel Nederland natuurdrone-teams beschikbaar te krijgen. Alleen samen kunnen we zo voorkomen dat een groot deel van de fauna slachtoffer worden van werkzaamheden in het landschap.

In Nederland neemt het Kenniscentrum Reeën initiatieven om maaislachtoffers te voorkomen en relevante autoriteiten te betrekken bij het reguleren van deze activiteiten. Eén van die initiatieven is Natuurdronenetwerk Nederland. Het doel van dit netwerk is om de inzet van drones in de natuur te begeleiden, zodat verstoring van in het wild levende dieren, zoals reeën, wordt voorkomen.

Binnen het Natuurdronenetwerk Nederland worden richtlijnen en protocollen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het gebruik van drones in natuurgebieden op een verantwoorde en veilige manier gebeurt. Deze richtlijnen kunnen onder andere helpen te bepalen hoe, waar en wanneer drones gebruikt kunnen worden om dieren op te sporen.

Het is belangrijk te weten dat Natuurdronennetwerk Nederland niet beschikt over de meest recente en specifieke details voor jouw situatie. Wel kan het Kenniscentrum Reeën helpen die in beeld te krijgen.

Samenwerking natuurdrones levert honderden dierenlevens op

Natuurdrones worden steeds vaker ingezet om dieren te redden, zoals reekalveren en weidevogels. Deze drones zijn uitgerust met warmtebeeldcamera's waarmee ze dieren in het veld kunnen detecteren. De inzet van natuurdrones heeft in de afgelopen jaren tot een significante afname van het aantal slachtoffers geleid.

In het voorjaar van 2023 zijn er naar schatting honderden weidevogels, reekalfjes en andere dieren gered met behulp van drones. De inzet van natuurdrones is een voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen verschillende gebruikersgroepen.

Meesters in samenwerking

De natuurdroneteams zijn meesters in samenwerking. Ze werken samen met boeren, natuurbeheerders, vrijwilligers en overheidsorganisaties. Deze samenwerking is essentieel voor het succes van de natuurdrones.

De inzet van natuurdrones is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit komt door een aantal factoren, waaronder:

 • Toenemende belangstelling voor natuurbeheer: Natuurbeheerders zijn steeds meer op zoek naar nieuwe manieren om de natuur te beschermen. Natuurdrones kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
 • Verbetering van de techniek: De techniek van drones is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dit maakt het mogelijk om dieren op grotere afstand en met meer precisie te detecteren.
 • Toenemende beschikbaarheid van drones: Drones zijn steeds betaalbaarder geworden. Dit maakt het voor meer mensen mogelijk om met drones te leren werken en de beschikbare techniek te leren kennen.

De meerwaarde van samenwerking

De inzet van natuurdrones is een voorbeeld van succesvolle samenwerkingen tussen verschillende gebruikersgroepen. Deze gebruikersgroepen zijn onder meer:

 • Natuurbeheerders: Natuurbeheerders hebben belang bij het effectief organiseren en opsporen van dieren en het voorkomen van slachtoffers van activiteiten in hun gebieden.
 • Dronepiloten: Dronepiloten zijn verantwoordelijk voor het besturen van de drones.
 • Waarnemers: Waarnemers staan op de grond en helpen de dronepiloten om dieren te detecteren.
 • Veiligstellers: Veiligstellers halen dieren uit gevaar.

Coördineren

Coördinatie zorgt ervoor dat de verschillende gebruikersgroepen op elkaar afgestemd zijn en dat de inzet van natuurdrones efficiënt verloopt. Dit kan gebeuren door een centrale organisatie of coördinator aan te stellen. Deze organisatie of coördinator kan verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een plan van aanpak, het afstemmen van de inzet met de verschillende gebruikersgroepen en het monitoren van de resultaten.

Faciliteren

Faciliteren houdt in dat er ondersteuning wordt geboden aan de verschillende gebruikersgroepen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van training, materiaal of financiering. Door de gebruikersgroepen te faciliteren, kunnen ze hun taken beter uitvoeren en de inzet van natuurdrones verbeteren.

Belang van coördineren en faciliteren

Coördineren en faciliteren zijn belangrijk om de volgende redenen:

 • Een effectieve samenwerking tussen de verschillende gebruikersgroepen: Coördinatie en facilitatie zorgen ervoor dat de verschillende gebruikersgroepen op elkaar afgestemd zijn en dat de inzet van natuurdrones efficiënt verloopt.
 • Een optimale inzet van natuurdrones: Coördinatie en facilitatie kunnen helpen om de inzet van natuurdrones te optimaliseren, bijvoorbeeld door de inzet af te stemmen op de specifieke behoeften van de natuurgebieden.
 • Een grotere kans op succes: Coördinatie en facilitatie kunnen helpen om de kans op succes van de inzet van natuurdrones te vergroten.

De belangrijkste ontwikkelingen en hindernissen

Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen en hindernissen op het gebied van de inzet van natuurdrones.

Ontwikkelingen:

 • Gebruik van kunstmatige intelligentie: Kunstmatige intelligentie (AI) wordt steeds vaker gebruikt om dieren te detecteren met drones. AI kan het detecteren van dieren sneller en nauwkeuriger maken.
 • Hergebruik van drones: Oude drones worden steeds vaker hergebruikt voor natuurdrones. Dit is een kostenefficiënte manier om de inzet van natuurdrones te vergroten.
 • Inzet van drones voor monitoring: Drones worden steeds vaker ingezet voor het monitoren van natuurgebieden. Dit kan helpen om de biodiversiteit te beschermen en de effectiviteit van natuurbeheersmaatregelen te evalueren.

Hindernissen:

 • Faciliteren en coördineren: De middelen zijn kostbaar en beperkt beschikbaar. Dit kan de beschikbaarheid belemmeren.
 • Wet- en regelgeving: De wet- en regelgeving voor drones is complex. Dit kan de inzet van natuurdrones belemmeren.
 • Beperkte financiering: De financiering voor de inzet van natuurdrones is beperkt. Dit kan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen belemmeren.

Aanbevelingen

Om de samenwerking tussen de verschillende gebruikersgroepen te optimaliseren, wordt aanbevolen om:

 • Een centrale organisatie en/of coördinator aan te stellen: Deze organisatie of coördinator kan verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een plan van aanpak, het afstemmen van de inzet met de verschillende gebruikersgroepen en het monitoren van de resultaten.
 • De gebruikersgroepen te faciliteren: Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van training, materiaal of financiering.

Conclusie

De inzet van natuurdrones is een waardevol instrument voor het beschermen van de natuur. De samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen is essentieel voor het succes van de natuurdrones.

Coördineren en faciliteren zijn belangrijke elementen voor een succesvolle inzet van natuurdrones. Door de verschillende gebruikersgroepen op elkaar af te stemmen en ondersteuning te bieden, kan de inzet van natuurdrones worden verbeterd en de kans op succes worden vergroot.

Dit artikel is gebaseerd op de informatie van:

 • >Kenniscentrum Reeën
 • Over-reen.nl
 • Natuurdronenetwerk.nl
 • Contacten via Natuurdronenetwerk.nl
 • Deelnemers Natuurdronenetwerk.nl
Deel
Cookies instellen